TDMT0511

Phan Hồng Phương

Posts tagged chocolate

409 notes &

emisfreetosoar:

Oh this would be me most days. Without the nail polish and with a bigger book. Hehe. :p

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội, uhm, ok, bỏ sơn móng, thêm một chiếc áo bông khăn bông thật to, thay những bông hoa hồng màu khác, một chút khói vương vấn bay lên…aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

emisfreetosoar:

Oh this would be me most days. Without the nail polish and with a bigger book. Hehe. :p

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội, uhm, ok, bỏ sơn móng, thêm một chiếc áo bông khăn bông thật to, thay những bông hoa hồng màu khác, một chút khói vương vấn bay lên…aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

(Source: citylux, via emmbraced)

Filed under Hà Nội Hanoi Warm Ấm áp Book Sách Cafe Chocolate life happiness Happy Hạnh phúc